Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

Thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính:

  • Hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

  • Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới

  • Tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

  • Hướng dẫn chứng thực Giấy bán, tặng, cho xe cá nhân và xe chuyên dùng

  • Báo cáo tuần ngày 09/10/2014

  • Cung cấp thông tin đánh giá cải cách TTHC trong các lĩnh vực Trợ giúp người nghèo, Quản lý chất thải nguy hại

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
6
4
2
3
3
4

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website