Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 5 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018) (17/05)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 5 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 04 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 17/04/2018) (17/04)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 04 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 17/04/2018)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 03 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 17 /02/2018 đến hết ngày 16/03/2018) (19/03)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 03 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 17 /02/2018 đến hết ngày 16/03/2018)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 01 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 15 /12/2017 đến hết ngày 17/01/2018) (17/01)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 01 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 15 /12/2017 đến hết ngày 17/01/2018)
Kết quả thực hiện tiếp công dân tháng 12 năm 2017 (18/12)
Thực hiện Công văn số 154/TTR-P3 ngày 08/4/2016 của Thanh tra tỉnh về việc tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị. Sở Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp