Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
      Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
       Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

Chủ trì tiếp công dân Ngày tiếp công dân
Lãnh đạo Sở - Tiếp định kỳ Giám đốc Sở Vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo và tiếp đột xuất
Thanh tra Sở -Tiếp thường xuyên Thanh tra Sở Vào các ngày làm việc hàng tháng

      Địa điểm tiếp công dân: Phòng làm việc Thanh tra Sở.
      Nội dung: Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo; xem xét, giải quyết kiến
nghị, phản ánh; trả lời cho công dân theo quy định pháp luật.
      Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.