Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (16/07)
Thực hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 và Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
Quy định mới vê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (17/05)
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định
Công văn v/v giới thiệu cán bộ tham gia làm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (01/04)
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ngày 18/12/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một sốbiện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (09/01)
Xem chi tiết tại đây:
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (09/01)
Ngày 02/01/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp