Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kế hoạch Triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo (01/10)
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2018 và những năm tiếp theo.
Kế hoạch Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (13/06)
UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Triển khai Đề án Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018.
Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (11/09)
Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 (25/04)
Thực hiện Công văn số 46/CCTPN-TT ngày 22/02/2017 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp về hỗ trợ pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan có nhu cầu tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh (Có Phụ lục kèm theo) đăng ký tham dự gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/3/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp gửi Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp (theo mẫu gửi kèm), đồng thời gửi file mềm qua Mail: thamdinhvb.stp@daknong.gov.vn