Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018 (07/06)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Chứng thực (04/06)
Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 31/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (31/05)
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 – 2018, ngày 22 và 23/5/2018, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho hơn 100 đại biểu là công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành; công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Quốc tịch (31/05)
Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 30/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật (30/05)
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ngày 22/5/2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp