Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo quy định tại Luật Tố cáo năm 2018 (16/10)
Luật Tố cáo hiện hành được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012, Luật đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng.
Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (16/10)
Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (19/09)
Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017, Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh (14/09)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với 02 nội dung được Ban Bí thư gợi ý kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019) (10/09)
Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019).

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp