Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

I. DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

SỐ TT

TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 02613.544.744

- Email: tttgpl.stp@daknong.gov.vn

 

 

II. DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1

Bùi Thị Hạnh

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0905.09.34.34

- Email: hanhppc1dno@gmail.com

2

Cao Thị Thúy Hường

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0976.586.812

- Email: thuyhuong6988@gmail.com

3

Phạm Quang Long

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0982.441.551

- Email: phamquanglong2010@gmail.com

4

Y'Lam

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0168.961.09.08

-  Email: ylamtgpl@gmail.com

5

Nguyễn Thị Xuân

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0868. 935.479

-  Email: cattuong1603@gmail.com

6

Hoàng Ngọc Tuấn

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0935.372.539

- Email: cattuong1603@gmail.com

7

Vi Thị An

Trợ giúp viên pháp lý

- Địa chỉ: Số 11, đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- Điện thoại: 0947.049.798

- Email: an.anvy90@gmail.com