Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

ĐỀ ÁN, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, NGHỀ

 

1. Quy hoạch phát triển Tổ chức hành nghề công chứng

Ngày 29/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hành nghề công chứng đến năm 2020”. Theo đó, đến năm 2020 quy hoạch 13 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Xem chi tiết văn bản

 

2. Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Đắk Nông

Ngày 11/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 694/QĐ-BTP phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Đắk Nông năm 2018.

Xem chi tiết văn bản.