Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dữ liệu đang cập nhật
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

tru so copy.jpg
Địa chỉ: số 11 Đường Lê Duẩn - Khu hành chính Sùng Đức - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông.
-  Điện thoại: 02613.543.140.
-  Fax: 02613.544.560.

 

Sở Tư pháp Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông, khi mới thành lập, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở và ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông còn rất mỏng (Sở có 12 cán bộ được điều động từ tỉnh Đắk Lắk sang).

Đến nay, sau gần 15 năm hình thành và phát triển, tổ chức bộ máy, cán bộ của Sở đã từng bước được củng cố, kiện toàn và không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Sở Tư pháp gồm có 07 phòng chuyên môn và 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2) với 58 công chức, viên chức, người lao động.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là chủ động tham gia cùng các cơ quan có liên quan tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng thực hiện chính sách, pháp luật và công tác tư pháp tại địa phương.