Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

A. LÃNH ĐẠO SỞ

                                                                                      
vinh.jpg 
 
Họ và tên: Trần Đình Vinh

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp 

Số ĐT: 0913.436725
Email: vinhtd.stp@daknong.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác Tư pháp ở địa phương.

- Lãnh đạo chung, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:

            + Là chủ tài khoản cơ quan;

            + Văn phòng Sở;

            + Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

            + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk G’long, Krông Nô.

- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.

 
hung.jpg 
 
 Họ và tên: Hoàng Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Số ĐT: 0905.442448

email: hungh.stp@daknong.gov.vn

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau: 
                   + Phòng Bổ trợ tư pháp;
                   + Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
                   + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
                   + Phòng Công chứng số 1;
                   + Phòng Công chứng số 2;
                   + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk Mil, Cư Jút.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.


hieu.jpg 
Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Di động: 0905.116374 ; Số cơ quan: 02613.544.562
Email: hieunt.stp@daknong.gov.vn

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
                 + Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Làm
người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó GIám đốc Sở Tư pháp

Di động: 0905.019000
Email: thongnv.stp@daknong.gov.vn


- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;
                 + Phòng Hành chính tư pháp;
                 + Thanh tra Sở;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

B. PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
I VĂN PHÒNG SỞ 0261.3543140 stp@daknong.gov.vn
1 Vũ Thị Tươi Chánh văn phòng 0975117277 tuoivt.stp@daknong.gov.vn
2 Trương Văn Hoài Phó chánh văn phòng 0931611379 hoaitv.stp@daknong.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Dũng Phó chánh văn phòng 0982803906 dungnt.stp@daknong.gov.vn
4 Lê Đình Giáp Chuyên viên 0906526545 giapld.stp@daknong.gov.vn
5 Trần Văn Tính Chuyên viên 0977147096 tinhtv.stp@daknong.gov.vn
6 Phan Thị Nhi Kế toán 0935963686 nhipt.stp@daknong.gov.vn
7 Đỗ Thị Toàn Văn thư 0905398182 stp@daknong.gov.vn
8 Nguyễn Thị Chí Thành Phục vụ 0981442979 -
9 Trần Văn Thê Bảo vệ 0989939854 -
10 Nguyễn Phi Hùng Lái xe 0982162558 -
II PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP 0261.3548202 lylichtuphap.stp@daknong.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Lợi Trưởng phòng 0905442442 loinx.stp@daknong.gov.vn
12 Trần Nghị Viện Phó trưởng phòng 0935863577 vientn.stp@daknong.gov.vn
13 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 0978091058 hant.stp@daknong.gov.vn
14 Chu Thị Nga Chuyên viên 0983383241 ngact.stp@daknong.gov.vn
15 Phạm Văn Hùng Chuyên viên 0967031979 hungpv.stp@daknong.gov.vn
16 Trần Thị Như Ngọc Chuyên viên 0946458779 ngoctn.stp@daknong.gov.vn
17 Nguyễn Thị Nhàn Chuyên viên 0984316324 nhannt.stp@daknong.gov.vn
II PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THANH TRA 0261.3548203  
18 Trần Thị Hồng Thu Trưởng phòng 0935579368 thutth.stp@daknong.gov.vn
19 Trương Thị Thùy Trang Phó trưởng phòng 0918187291 trangttt.stp@daknong.gov.vn
20 Nông Thị Ninh Kiều Chuyên viên 0984296318 kieuntn.stp@daknong.gov.vn
21 Lữ Thị Minh Hiền Chuyên viên 0988080165 hienltm.stp@daknong.gov.vn
22 Trương Văn Phú Chuyên viên 0948429797 phutv.stp@daknong.gov.vn
23 Đinh Văn Tuấn Chuyên viên 0976398679 tuandv.stp@daknong.gov.vn
24 Bùi Thị Thanh Thùy Nhân viên 0975087782 thuybtt.stp@daknong.gov.vn
VI PHÒNGVĂN BẢN VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 0261.3548205  
25 Dương Tín Hoà Trưởng phòng  0836486868 hoadt.stp@daknong.gov.vn
26 Võ Thị Thảo Phó trưởng phòng 0984307860 thaovt.stp@daknong.gov.vn
27 Lê Xuân Nghĩa Chuyên viên  0399640169 nghialx.stp@daknong.gov.vn
28 Nguyễn Thị Phương Trâm Chuyên viên 0976070077 tramntp.stp@daknong.gov.vn
29 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên 0915915227 thaontt.stp@daknong.gov.vn
IX TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC      
30 Bùi Thị Hạnh Giám đốc 0905892244 hanhbt.stp@daknong.gov.vn
31 Y Lam Trưởng phòng 0905269464 lamy.stp@daknong.gov.vn
32 Vi Thị An Chuyên viên 0914594795 anvt.stp@daknong.gov.vn
33 Phạm Thị Hiếm Chuyên viên 0978376848 hiempt.stp@daknong.gov.vn
34 Cao Thị Thúy Hường Chuyên viên 0976586812 huongctt.stp@daknong.gov.vn
35 Phạm Quang Long Chuyên viên 0982441551 longpq.stp@daknong.gov.vn
36 Hoàng Thị Oanh Chuyên viên 0935726815 oanhht.stp@daknong.gov.vn
37 Trần Anh Quang Kế toán 0975336705 quangta.stp@daknong.gov.vn
38 Trần Thị Hoài Thương Chuyên viên 0982427775 thuongtth.stp@daknong.gov.vn
39 Hoàng Ngọc Tuấn Chuyên viên  0384992580 tuanhn.stp@daknong.gov.vn
40 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên 0935446469 xuannt.stp@daknong.gov.vn
41 Mai Thị Hạnh Chuyên viên  0379293474 hanhmt.stp@daknong.gov.vn
X TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN      
42 Đinh Thị Mùi Giám đốc 0905146007 muidt.stp@daknong.gov.vn
43 Trần Thị Thanh Trang Chuyên viên 0983433199 trang_ttt.stp@daknong.gov.vn
45 Bùi Thế Vinh Chuyên viên 0935814567 vinhbt.stp@daknong.gov.vn
46 Bùi Văn Hậu Chuyên viên 0935091188 haubv.stp@daknong.gov.vn
47 Bùi Thị Lương Kế toán 0905653388 luongbt.stp@daknong.gov.vn
XI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1      
48 Trần Thị Thu Trưởng phòng 0905691117 thutt.stp@daknong.gov.vn
49 Nguyễn Khắc Hưng Kế toán 0977438438 hungnk.stp@daknong.gov.vn
50 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên 0967454888 yendth.stp@daknong.gov.vn
51 Nguyễn Thị Liên Văn thư 0935918384 liennt.stp@daknong.gov.vn
52 Nguyễn Thị Lộc Chuyên viên 1667771087 locnt.stp@daknong.gov.vn
XII PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2      
53 Vũ Thị Hồng Thắm Trưởng phòng 0906532353 thamvth.stp@daknong.gov.vn
54 Hoàng Thị Lẹ Văn thư 0906521022 leht.stp@daknong.gov.vn
55 Lê Thị Thủy Kế toán 0935093088 thuylt.stp@daknong.gov.vn
56 Trần Thị Vân Chuyên viên 0967647579 vantt.stp@daknong.gov.vn