Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

A. LÃNH ĐẠO SỞ

                                                                                      
vinh.jpg 
 
Họ và tên: Trần Đình Vinh

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp 

Số ĐT: 0913.436725

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác Tư pháp ở địa phương.

- Lãnh đạo chung, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:

            + Là chủ tài khoản cơ quan;

            + Văn phòng Sở;

            + Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

            + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk G’long, Krông Nô.

- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.

 
hung.jpg 
 
 Họ và tên: Hoàng Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Số ĐT: 0905.442448

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau: 
                   + Phòng Bổ trợ tư pháp;
                   + Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
                   + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
                   + Phòng Công chứng số 1;
                   + Phòng Công chứng số 2;
                   + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk Mil, Cư Jút.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.


hieu.jpg 
Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó GIám đốc Sở Tư pháp
Di động: 0905.116374 ; Số cơ quan: 02613.544.562

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
                 + Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Làm
người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó GIám đốc Sở Tư pháp

Di động: 0905.019000


- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;
                 + Phòng Hành chính tư pháp;
                 + Thanh tra Sở;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

B. PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

I

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

1

Vũ Thị Tươi

Chánh văn phòng

0975.177277

2

Trương Văn Hoài

Phó chánh văn phòng

0931.611379

3

Trần Văn Tính

Chuyên viên

0977.147096

4

Lê Đình Giáp

Chuyên viên

0906.526545

5

Phan Thị Nhi

Kế toán

0935.963686

6

Đỗ Thị Toàn

Văn thư

0905.398182

7

Nguyễn Thị Chí Thành

Phục vụ

0981.442979

8

Trần Văn Thê

Bảo vệ

0989.939854

9

Nguyễn Phi Hùng

Lái xe

0982.162558

10

Nguyễn Đình Chiến

Lái xe

0903.538090

II

THANH TRA SỞ

 

 

11

Đinh Văn Tuấn

Phó chánh thanh tra

0976.398679

12

Bùi Thị Thanh Thùy

Chuyên viên

0975.087782

III

PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP

13

Phạm Văn Hùng

Trưởng phòng

0967.031979

14

Trần Thị Như Ngọc

Phó trưởng phòng

0946.458779

15

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

0984.316324

IV

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

16

Trương Thị Thùy Trang

Phó trưởng phòng

0918.187291

17 Trần Nghị Viện Phó trưởng phòng 0935.863577

18

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

 

19

Chu Thị Nga

Chuyên viên

0983.383241

20

Trần Văn Tính

Chuyên viên

0977.147096

VI

PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

24

Trần Thị Hồng Thu

Trưởng phòng

0935.579368

25

Võ Thị Thảo

Phó trưởng phòng

0984.307860

26

Trần Anh Sen

Chuyên viên

0164.6881179

27

Nguyễn Thị Phương Trâm

Chuyên viên

0976.070077

VII

PHÒNG PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

28

Nguyễn Xuân Lợi

Trưởng phòng

0905.442442

29

Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên viên

0982.803906

30

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0915.915227

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

31

Dương Tín Hoà

Trưởng phòng

0123.6486868

32

Nông Thị Ninh Kiều

Phó trưởng phòng

0984.296318

33

Lữ Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0988.080165

34

Lê Xuân Nghĩa

Chuyên viên

0169.9640169

35

Trương Văn Phú

Chuyên viên

0948.429797

IX

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

36

Bùi Thị Hạnh

Giám đốc

0905.892244

37

Y Lam

Chuyên viên

0905.269464

38

Vi Thị An

Chuyên viên

0914.594795

39 Mai Thị Hạnh
Chuyên viên 01679.293474

40

Phạm Thị Hiếm

Chuyên viên

0978.376848

41

Cao Thị Thúy Hường

Phó Giám đốc

0976.586812

42

Phạm Quang Long

Chuyên viên

0982.441551

43

Hoàng Thị Oanh

Chuyên viên

0935.726815

44

Trần Anh Quang

Kế toán

 

45

Trần Thị Hoài Thương

Chuyên viên

0982.427775

46

Hoàng Ngọc Tuấn

Chuyên viên

0168.4992580

47

Nguyễn Thị Xuân

Chuyên viên

0935.446469

X

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

48

Đinh Thị Mùi

Giám đốc

0905.146007

49

Nguyễn Thị Hồng Thu

Chuyên viên

0918.013059

50

Trần Thị Thanh Trang

Chuyên viên

 

51

Bùi Thế Vinh

Chuyên viên

0935814567

52

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

0935091188

XI

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

53

Trần Thị Thu

Trưởng phòng

0905691117

54

Nguyễn Khắc Hưng

Kế toán

0977438438

55

Đặng Thị Hải Yến

Chuyên viên

0935583509 

56

Nguyễn Thị Liên

Văn thư

0935918384

57

Nguyễn Thị Lộc

Chuyên viên

1667771087

XII

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2

58

Vũ Thị Hồng Thắm

Trưởng phòng

0906532353

59

Hoàng Thị Lẹ

Văn thư

0906521022

60

Lê Thị Thủy

Kế toán

0935093088

61

Trần Thị Vân

Chuyên viên

0967647579