Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

A. LÃNH ĐẠO SỞ

                                                                                      
vinh.jpg 
 
Họ và tên: Trần Đình Vinh

Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp 

Số ĐT: 0913.436725
Email: vinhtd.stp@daknong.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác Tư pháp ở địa phương.

- Lãnh đạo chung, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:

            + Là chủ tài khoản cơ quan;

            + Văn phòng Sở;

            + Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật;

            + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk G’long, Krông Nô.

- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.

 
hung.jpg 
 
 Họ và tên: Hoàng Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Số ĐT: 0905.442448

email: hungh.stp@daknong.gov.vn

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau: 
                   + Phòng Bổ trợ tư pháp;
                   + Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước;
                   + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
                   + Phòng Công chứng số 1;
                   + Phòng Công chứng số 2;
                   + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Đắk Mil, Cư Jút.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.


hieu.jpg 
Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Di động: 0905.116374 ; Số cơ quan: 02613.544.562
Email: hieunt.stp@daknong.gov.vn

- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
                 + Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện: Tuy Đức, Đắk R'lấp.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Làm
người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.
 
 
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

Chức vụ: Phó GIám đốc Sở Tư pháp

Di động: 0905.019000
Email: thongnv.stp@daknong.gov.vn


- Là công chức lãnh đạo của Sở Tư pháp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác theo sự phân công.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, phụ trách và chịu trách nhiệm đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ, đơn vị sau:
                 + Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật;
                 + Phòng Hành chính tư pháp;
                 + Thanh tra Sở;
                 + Theo dõi công tác tư pháp trên địa bàn các huyện Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa.
- Làm thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng đối với các lĩnh vực được giao, phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được giao theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

B. PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ DI ĐỘNG EMAIL
I VĂN PHÒNG SỞ     stp@daknong.gov.vn
1 Vũ Thị Tươi Chánh văn phòng 0975177277 tuoivt.stp@daknong.gov.vn
2 Trương Văn Hoài Phó chánh văn phòng 0931611379 hoaitv.stp@daknong.gov.vn
3 Lê Đình Giáp Chuyên viên 0906526545 giapld.stp@daknong.gov.vn
4 Trần Văn Tính Chuyên viên 0977147096 tinhtv.stp@daknong.gov.vn
5 Phan Thị Nhi Kế toán 0935963686 nhipt.stp@daknong.gov.vn
6 Đỗ Thị Toàn Văn thư 0905398182 stp@daknong.gov.vn
7 Nguyễn Thị Chí Thành Phục vụ 0981442979 -
8 Trần Văn Thê Bảo vệ 0989939854 -
9 Nguyễn Phi Hùng Lái xe 0982162558 -
10 Nguyễn Đình Chiến Lái xe 0903538090 -
II THANH TRA SỞ      
11 Đinh Văn Tuấn Phó chánh thanh tra 0976398679 tuandv.stp@daknong.gov.vn
12 Bùi Thị Thanh Thùy Chuyên viên 0975087782 thuybtt.stp@daknong.gov.vn
III PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP  
13 Phạm Văn Hùng Trưởng phòng 0967031979 hungpv.stp@daknong.gov.vn
14 Trần Thị Như Ngọc Phó trưởng phòng 0946458779 ngoctn.stp@daknong.gov.vn
15 Nguyễn Thị Nhàn Chuyên viên 0984316324 nhannt.stp@daknong.gov.vn
IV PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP  
16 Trương Thị Thùy Trang Phó trưởng phòng 0918187291 trangttt.stp@daknong.gov.vn
17 Trần Nghị Viện Phó trưởng phòng 0935863577 vientn.stp@daknong.gov.vn
18 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 0978091058 hant.stp@daknong.gov.vn
19 Chu Thị Nga Chuyên viên 0983383241 ngact.stp@daknong.gov.vn
VI PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL  
20 Trần Thị Hồng Thu Trưởng phòng 0935579368 thutth.stp@daknong.gov.vn
21 Võ Thị Thảo Phó trưởng phòng 0984307860 thaovt.stp@daknong.gov.vn
22 Lê Xuân Nghĩa Chuyên viên 0399640169 nghialx.stp@daknong.gov.vn
23 Nguyễn Thị Phương Trâm Chuyên viên 0976070077 tramntp.stp@daknong.gov.vn
VII PHÒNG PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
24 Nguyễn Xuân Lợi Trưởng phòng 0905442442 loinx.stp@daknong.gov.vn
25 Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng phòng 0982803906 dungnt.stp@daknong.gov.vn
26 Nguyễn Thị Thanh Thảo Chuyên viên 0915915227 thaontt.stp@daknong.gov.vn
VIII PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT  
27 Dương Tín Hoà Trưởng phòng 0836486868 hoadt.stp@daknong.gov.vn
28 Nông Thị Ninh Kiều Phó trưởng phòng 0984296318 kieuntn.stp@daknong.gov.vn
29 Lữ Thị Minh Hiền Chuyên viên 988080165 hienltm.stp@daknong.gov.vn
30 Trương Văn Phú Chuyên viên 0948429797 phutv.stp@daknong.gov.vn
IX TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC  
31 Bùi Thị Hạnh Giám đốc 0905892244 hanhbt.stp@daknong.gov.vn
32 Y Lam Chuyên viên 0905269464 lamy.stp@daknong.gov.vn
33 Vi Thị An Chuyên viên 0914594795 anvt.stp@daknong.gov.vn
34 Phạm Thị Hiếm Chuyên viên 0978376848 hiempt.stp@daknong.gov.vn
35 Cao Thị Thúy Hường Phó Giám đốc 0976586812 huongctt.stp@daknong.gov.vn
36 Phạm Quang Long Chuyên viên 0982441551 longpq.stp@daknong.gov.vn
37 Hoàng Thị Oanh Chuyên viên 0935726815 oanhht.stp@daknong.gov.vn
38 Trần Anh Quang Kế toán 0975336705 quangta.stp@daknong.gov.vn
39 Trần Thị Hoài Thương Chuyên viên 0982427775 thuongtth.stp@daknong.gov.vn
40 Hoàng Ngọc Tuấn Chuyên viên 0384992580 tuanhn.stp@daknong.gov.vn
41 Nguyễn Thị Xuân Chuyên viên 0935446469 xuannt.stp@daknong.gov.vn
42 Mai Thị Hạnh Chuyên viên 0379293474 hanhmt.stp@daknong.gov.vn
X TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  
43 Đinh Thị Mùi Giám đốc 0905146007 muidt.stp@daknong.gov.vn
45 Trần Thị Thanh Trang Chuyên viên 0983433199 trang_ttt.stp@daknong.gov.vn
46 Bùi Thế Vinh Chuyên viên 0935814567 vinhbt.stp@daknong.gov.vn
47 Bùi Văn Hậu Chuyên viên 0935091188 haubv.stp@daknong.gov.vn
48 Bùi Thị Lương Kế toán 0905653388 luongbt.stp@daknong.gov.vn
XI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1  
49 Trần Thị Thu Trưởng phòng 0905691117 thutt.stp@daknong.gov.vn
50 Nguyễn Khắc Hưng Kế toán 0977438438 hungnk.stp@daknong.gov.vn
51 Đặng Thị Hải Yến Chuyên viên 0967454888 yendth.stp@daknong.gov.vn
52 Nguyễn Thị Liên Văn thư 0935918384 liennt.stp@daknong.gov.vn
53 Nguyễn Thị Lộc Chuyên viên 0367771087 locnt.stp@daknong.gov.vn
XII PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2  
54 Vũ Thị Hồng Thắm Trưởng phòng 0906532353 thamvth.stp@daknong.gov.vn
55 Hoàng Thị Lẹ Văn thư 0906521022 leht.stp@daknong.gov.vn
56 Lê Thị Thủy Kế toán 0935093088 thuylt.stp@daknong.gov.vn
57 Trần Thị Vân Chuyên viên 0967647579 vantt.stp@daknong.gov.vn