Thông tin hoạt động (05.09.2019 07:24)

Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch


Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 28/3/2019 của Sở Tư pháp triển khai, sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch; đảm bảo việc kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trong 02 ngày, ngày 30 và 31/5/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của Hệ thống đăng ký và quản lý thông tin hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và được thực hành trực tiếp trên máy tính về kỹ năng đăng ký và quản lý hộ tịch trong các lĩnh vực khai sinh, kết hôn, khai tử, nuôi con nuôi và một số nghiệp vụ khác thông qua Hệ thống thử nghiệm.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chỉ đạo, quán triệt về các nguyên tắc triển khai, sử dụng Hệ thống; việc trích xuất và bảo lưu dữ liệu từ phần mềm hộ tịch hiện hành; cung cấp địa chỉ và tài khoản sử dụng cho người dùng. Hệ thống được chính thức triển khai, sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ ngày 01/7/2019.

Đồng thời, thông qua Hội nghị tập huấn các học viên có điều kiện trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

Nga Chu


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website