Thông tin hoạt động (20.05.2020 07:43)

Tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025


Xác định công tác chuẩn bị Đại hội các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, Đảng bộ Sở Tư pháp đang tập trung rà soát công việc, tích cực chuẩn bị nội dung, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị và chương trình hành động để tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tiến hành chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 03 Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022 và ban hành các Quyết định chuẩn y cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Việc hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc góp phần quan trọng, mang tính tiền đề để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp.

 

 

(Chi ủy Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022)

Để khẩn trương hoàn thành nội dung theo theo chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp đã thành lập 02 Tiểu ban, gồm: Tiểu ban Nội dung Đại hội (chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, xây dựng chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội, tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp và xây dựng Đề án nhân sự) với 07 đồng chí và Tiểu ban Phục vụ Đại hội (chịu trách nhiệm đảm bảo công tác cơ sở vật chất và phục vụ Đại hội) với 04 đồng chí. Đến nay, với tinh thần, trách nhiệm cao, các Tiểu ban đã trình Đảng ủy Sở xem xét nhiều vấn đề quan trọng, có tính chất quyết định sự thành công của Đại hội.

Qua nhiều lần dự thảo, lấy ý kiến góp ý, tổ chức nhiều cuộc họp và ý kiến thẩm định của Đảng ủy cấp trên; nội dung của các dự thảo: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa III, Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội và Đề án nhân sự trình Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản hoàn thành, bám sát đề cương, đảm bảo chất lượng và yêu cầu thực tiễn tại Đảng bộ Sở Tư pháp.  

Theo Kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2020./.

Bến Hải


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website