Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 5 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018) (17/05)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 5 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 17/5/2018)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 04 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 17/04/2018) (17/04)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 04 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 17/04/2018)
V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hoa (13/04)
Ngày 09/04/2018, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông nhận được đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hoa. Địa chỉ: Thôn 3/2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
V/v chuyển đơn tố cáo của ông Phạm Ngọc Hòa và ông Phạm Văn Hường. (21/03)
Ngày 09/03/2018, Sở Tư pháp nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Ngọc Hòa và ông Phạm Văn Hường.
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 03 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 17 /02/2018 đến hết ngày 16/03/2018) (19/03)
Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 03 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 17 /02/2018 đến hết ngày 16/03/2018)

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp