Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (13/03)
Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
Truong Van Phu5/9/2013 9:25 AM0 Approved
3
No
Truong Van Phu
(09/05/2013 09:44 AM) Người xuất bản: Truong Van Phu
0