Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Các quy định về công chứngThứ 4, Ngày 25/07/2018, 14:20

Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông

Ngày 24/7/2018, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 07/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/7/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông về việc hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông.

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc hủy giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 935747 cấp cho Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông. Đồng thời, khi phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên, đề nghị thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ: đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 0261.260625.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng nghiêm túc thực hiện.

Xem chi tiết:

- Thông báo số 07/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/7/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông;

- Thông báo số 52/TB-STP ngày 25/7/2018 của Sở Tư pháp.


Số lượt người xem: 39Bản in Quay lại
Xem theo ngày: