Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (16/07)
Thực hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 và Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
Quy định mới vê việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (17/05)
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định
Hội thi công chức Tư pháp Hộ tịch giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2017 (25/10)
Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 5/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017; Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017 (gọi tắt là Hội thi), ngày 18/10/2017, Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (21/08)
Ngày 22/7/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tình hình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (21/08)
Nhằm phát huy những thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo cơ chế duy trì an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến khích học hành, giải quyết mâu thuẫn nhỏ…

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp