Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (26/12)
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Kiểm tra công tác Luật sư năm 2018 (20/09)
Thực hiện Luật luật sư năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó quy định Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và hàng năm có kế hoạch kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương.
Kiểm tra công tác Công chứng năm 2018 (20/09)
Thực hiện Luật Công chứng năm 2014, Nghị định 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công chứng tại địa phương và thực hiện kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định.
Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Tư pháp (09/07)
Ngày 29/6/2018, Sở tư pháp ban hành Thông báo số 40/TB-STP thông báo Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Tư pháp.
Quy chế cung cấp thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (09/07)
Ngày 29/6/2018, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ban hành Quy chế cung cấp thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.