Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Tư pháp (09/07)
Ngày 29/6/2018, Sở tư pháp ban hành Thông báo số 40/TB-STP thông báo Danh mục thông tin phải được công khai của Sở Tư pháp.
Quy chế cung cấp thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (09/07)
Ngày 29/6/2018, Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ban hành Quy chế cung cấp thông tin thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.