Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (10/10)
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018.
Hướng dẫn triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (03/10)
Hướng dẫn triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (27/09)
Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp (26/09)
Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-BTP ngày 24/8/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Công bố thủ tục hành ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (20/08)
Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-BTP ngày 06/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 16/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp