Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin khácThứ 3, Ngày 16/09/2014, 14:45

Quy định về chi phí giám định, chi phí định giá tài sản, mức chi phí cho người làm chứng, mức chi phí cho người phiên dịch

Theo Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/08/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, từ ngày 01/10/2014, người thực hiện giám định, định giá được triệu tập tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò người làm chứng sẽ được hưởng mức tiền lương bằng 200% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đối với các trường hợp làm chứng còn lại, người làm chứng sẽ được hưởng mức thù lao bằng 100% mức lương cơ sở tính theo ngày lương do Nhà nước quy định.

Đối với người làm chứng tại phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án dân sự, chế độ tiền lương, thù lao được hưởng bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng tham gia phiên tòa nêu trên.

Bên cạnh đó, người làm chứng, người phiên dịch cũng sẽ được chi trả chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác (nếu có). Theo đó, ngay sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch được triệu tập tại phiên tòa, phiên họp, người làm chứng, người phiên dịch phải gửi hồ sơ đề nghị thanh toán tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán. Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán, trên đó có tên, địa chỉ, mã số thuế của người đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị, phương thức thanh toán và bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

 

- Nguyên Anh – 


Số lượt người xem: 25Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay