Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 2, Ngày 15/12/2014, 08:50

Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản nhìn lại một năm hoạt động

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

 Theo số liệu báo cáo năm 2014 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/12/2014, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ký kết được 78 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các đơn vị trong toàn tỉnh, trong đó số cuộc bán đấu giá thành là 48 cuộc, với tổng giá trị khởi điểm là: 24.847.846.360 đồng, giá bán thành là: 29.990.950.302 đồng, chênh lệch: 5.143.103.946 đồng, thu được tổng tiền phí bán đấu giá: 221.771.140 đồng và tổng số tiền nộp vào ngận sách nhà nước là: 61.145.950 đồng. Cũng theo báo cáo năm 2013 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông ký kết được tổng số 56 hợp đồng bán đấu giá, trong đó số cuộc bán đấu giá thành là 28 cuộc, với tổng giá khởi điểm là: 4.482.490.584 đồng, giá bán thành: 4.643.933.120 đồng, chênh lệch: 161.442.536 đồng, thu được tổng tiền phí bán đấu giá là: 117.096.603 đồng và tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là: 45.441.056 đồng.

Qua số liệu báo cáo trong 02 năm cho thấy công tác bán đấu giá trên địa bàn tỉnh ngày một phát triển về số vụ, giá trị tài sản và mức chênh lệch giữa giá khởi điêm và giá bán ngày một có khoảng cách lớn hơn điều đó thể hiện sự phát triển, tính chuyên nghiệp trong trong công tác bán đấu giá tài sản. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông vẫn còn những mặt hạn chế, vướng mắc cần khắc phục:
Thứ nhất: Về trình độ chuyên môn của cán bộ trung tâm đa phần là lực lương trẻ, mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, Trung tâm hiện có 03 Đấu giá viên, 04 chuyên viên, qua quá trình làm việc tự đúc kết kinh nghiệm, tự nghiên cứu tài liệu ít được trải qua các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, mặt khác hiện nay có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau cùng điều chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản, bên cạnh một số Luật, Pháp lệnh còn có Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ, thông tư liên tịch của các Bộ, ngành….nhiều điều khoản của các văn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản không thống nhất với quy định của Nghị Định 17/2010/NĐ-CP, nội dung một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản, về tổ chức bán đấu giá vì vậy gây ra rất nhiều những mặt hạn chế trong công tác bán đấu giá của cán bộ Trung tâm.
Thứ hai: Từ khi nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản có hiệu lực thì không chỉ có Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoạt động về bán đấu giá mà còn có sự ra đời của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, hiện tại trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hoạt động, tạo sự cạnh tranh về bán đấu giữa các tổ chức bán đấu giá, qua đó đòi hỏi sự nhạy bén của tập thể cán bộ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản nói chung và của lãnh đạo Trung tâm nói riêng cần đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong công tác bán đấu giá tài sản, thực hiện đúng Pháp luật để tạo sự tin tưởng, hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá để đưa tài sản mang ra bán đấu giá trở lại với giá trị thực của nó.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác bán đấu giá trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời để hội nhập vào quá trình xã hội hóa trong công tác bán đấu giá tài sản, cán bộ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đăk Nông cần cố gắng phát huy hơn nữa trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhạy bén nắm bắt thị trường, tạo sự tin tưởng cho các đơn vị có tài sản đưa ra bán đấu giá nhằm khẳng định vai trò của trung tâm Dịch vụ bán đấu giá của nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh tế trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Bùi Thế Vinh
 

Số lượt người xem: 11Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay