Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 2, Ngày 25/07/2016, 07:30

Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở trong 06 tháng đầu năm 2016

Trong 06 tháng đầu năm 2016, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình dân chủ trong hoạt động cơ quan của các đơn vị từng bước được nâng lên đáng kể, hiệu quả, thiết thực và tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở trong cơ quan, đã phát huy tốt vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ. Phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ cơ quan, xây dựng được môi trường làm việc thân thiện, văn hóa công sở, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức chuyên nghiệp hơn và phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức trong cơ quan.

 

Tiếp tục triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 vào ngày 28/01/2016; theo đó, Sở đã tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp và triển khai một số nội dung khác có liên quan. Ban Thanh tra Nhân dân tiếp tục hoạt động hiệu quả thông qua việc ban hành Kế hoạch số 02/KH-TTND ngày 30/3/2016 về hoạt động của Ban năm 2016; đồng thời, tổ chức giám sát các hoạt động của cơ quan theo chức năng và theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc công khai các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới ban hành được tổ chức 01 quý/01 lần, trên Bản tin tư pháp được phát hành 1.500 cuốn/01 số/01 quý và trên Trang thông tin điện tử của Sở. Các hoạt động như: dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, tổ chức, công khai các hoạt động của cơ quan và sự giám sát, kiểm tra của công chức, viên chức...được triển khai hiệu quả, đạt chất lượng.

Trong 06 tháng cuối năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt, đổi mới lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân; kiên quyết xử lý kịp thời các công chức, viên chức có hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ. Thường xuyên công khai các công việc công chức, viên chức phải được biết và các công việc cần phải lấy ý kiến của công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC của các đơn vị thuộc Sở. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo thường kỳ theo quy định. Ban Thanh tra Nhân dân tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC tại 01 đơn vị cấp phòng thuộc Sở theo kế hoạch.

                                                                                                Trương Văn Hoài


Số lượt người xem: 44Bản in Quay lại
Xem theo ngày: