Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báoThứ 4, Ngày 22/10/2014, 14:20

Hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

Thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính:

Số lượt người xem: 27Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay