Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin khácThứ 4, Ngày 23/04/2014, 08:25

Tuyển dụng 500 công chức cấp xã

Vừa qua, Bộ Nội Vụ ban hành Thông báo số 890/TB-BNV về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Cụ thể như sau:

 

1. Số lượng tuyển chọn

Số lượng trí thức trẻ tình nguyện cần tuyển chọn là 500 người (sau đây gọi tắt là Đội viên) để bố trí làm công việc của công chức cấp xã theo số lượng và chức danh quy định tại Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Hình thức tuyển chọn

Việc tuyển chọn được thực hiện theo hình thức xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp ứng viên về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn

ng viên tham gia tuyển chọn làm Đội viên của Đ án là thanh niên có quốc tịch Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Có tuổi đời dưới 30 tuổi tính đến tháng 5/2014.

b) Có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cu chuyên môn đối với từng chức danh công chức cấp xã. Cụ thể:

+ Chức danh Văn phòng - thống kê tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Pháp lut, thng kê, toán học, công nghệ thông tin, quản trị văn phòng, lưu trữ học, triết học, văn học, tổ chức và nhân sự, quản lý công của các trưng đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai (địa chính), nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sn, xây dựng, quản lý xây dng, kiến trúc và quy hoạch, giao thông, khoa học môi trường; quản lý đô thị, nông thôn của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Tài chính - kế toán tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Tư pháp - hộ tịch tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: pháp luật, an ninh, quốc phòng, thanh tra của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

+ Văn hóa - xã hội tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Văn hóa Việt Nam, quản lý văn hóa, quản lý xã hội; xã hội học, công tác xã hội, lao động xã hội, quản lý lao động, bảo hiểm, thể dục - thể thao của các trường đại học chuyên ngành trong và ngoài nước.

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch gia đình rõ ràng;

d) Có sức khỏe tốt và có khả năng đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán b công chức các địa phương;

đ) Có đơn tình nguyn đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi trong thời gian tối thiểu 5 năm (đủ 60 tháng).

Ưu tiên tuyển chọn đối với ứng viên là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nơi tình nguyện đến công tác từ 03 năm (36 tháng) trở lên; người dân tộc thiểu số; con liệt sĩ, con thương binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; người có trình độ Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành cần tuyển chọn.

Trường hợp ng viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nht vào kết quả xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn tình nguyện tham gia Đề án (có mẫu Đơn kèm theo).

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên tình nguyện tham gia Đề án có xác nhận của y ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (có mẫu Sơ yếu lý lch kèm theo).

- Các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (bản sao có công chứng).

- Bản nhận xét của cơ quan, đơn vị về tinh thần, thái độ và kết quả công việc đối với ứng viên đã có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức khác trước khi đăng ký tham gia Đề án (nếu có).

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên.

b) Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

- Hồ sơ của ứng viên đăng ký tham gia Đ án được lập thành 02 bộ, 01 bộ gửi về Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ và 01 bộ gửi về Sở Nội vụ của tỉnh nơi tình nguyện đến công tác để tng hợp và tổ chức tuyển chọn.

- Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/4/2014.

Mai Trang


Số lượt người xem: 19Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay