Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin khácThứ 2, Ngày 30/03/2015, 10:25

Quy định khen thưởng mới đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố có hành vi tham nhũng

Ngày 16/3/2015 Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

 Thông tư quy định về khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, bao gồm: đối tượng, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, mức thưởng, hồ sơ, thủ tục khen thưởng.

Cũng theo quy định tại Thông tư thì ngoài mức thưởng quy định tại tại Điều 72, Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Cá nhân được khen thưởng còn được thưởng thêm từ Quỹ Khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý với mức thưởng như sau:

- Huân chương Dũng cảm: 60 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 40 lần mức lương cơ sở;

- Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: 20 lần mức lương cơ sở;

Ngoài ra, trong trường hợp giúp thu hồi được cho Nhà nước số tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì được xét thưởng vượt mức quy định trên nhưng không vượt quá 10% số tiền, giá trị tài sản đã thu hồi được và không vượt quá 3.000 lần mức lương cơ sở.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ.

Thùy Trang


Số lượt người xem: 19Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay