Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 4, Ngày 15/02/2017, 14:55

Quy định quản lý, sử dụng phí thẩm định trong lĩnh vực Đấu giá tài sản, Thừa phát lại, Quản lý, thanh lý tài sản

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành một số Thông tư bao gồm Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá viên; Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực Thừa phát lại; Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên. Các Thông tư này quy định về mức nộp phí, tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí thu được.

Về mức nộp phí

Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy định cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản phải nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản là 800.000 đồng/hồ sơ thay vì 200.000đ/hồ sơ theo quy định hiện hành.

Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại quy định mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại là 800.000 đồng/1 hồ sơ, mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là 100.000 đồng/1 hồ sơ; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 800.000đ/1 hồ sơ; phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 500.000đồng/1 hồ sơ.

Về tổ chức thu phí

Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp là tổ chức thu các loại phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá viên; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; thực hiện thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản thu phí theo quy định.

Về quản lý và sử dụng phí

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Về hiệu lực thi hành

Các Thông tư nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá viên sẽ thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản.

                                                                                    Như Ngọc


Số lượt người xem: 9Bản in Quay lại
Xem theo ngày: