Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 3, Ngày 19/09/2017, 09:05

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đắk nông

Thực hiện Công văn số 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 5156/UBND-NC về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các sai phạm theo hướng: (1) Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ, quan đơn vị chủ trì, soạn thảo, thẩm định trong trường hợp văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; (2) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng ban hành văn bản trái pháp luật.

3. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

Sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ta hiện nay.

 

Xem chi tiết Công văn số 5156/UBND-NC.


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: