Giới thiệu (13.04.2021 15:41)

Giới thiệu chung


1. Đặc điểm, tình hình 

Sở Tư pháp Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông, khi mới thành lập, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở và ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông còn rất mỏng (Sở có 12 cán bộ được điều động từ tỉnh Đắk Lắk sang).

- Địa điểm trụ sở: Số 11, Đường Lê Duẩn - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông;

- Điện thoại: 02613.543.140. Fax: 02613.544.560. Địa chỉ trang thông tin: stp.daknong.gov.vn;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm 60 công chức, viên chức và người lao động có trình độ đáp ứng cơ bản nhiệm vụ được giao, có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Các tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở, gồm: Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp).

 + Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị, gồm: Đảng bộ Sở; Chi đoàn cơ sở, Công đoàn Sở, Chi hội Luật gia, Hội công chứng viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,  thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở được quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên bộ Bộ Tư pháp -Bộ Nội vụ; Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Quy chế làm việc

 


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website