Giới thiệu (15.08.2023 15:12)

Giới thiệu chung


1. Đặc điểm, tình hình 

Sở Tư pháp Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Đắk Nông, khi mới thành lập, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở và ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông còn rất mỏng (Sở có 12 cán bộ được điều động từ tỉnh Đắk Lắk sang).

- Địa điểm trụ sở: Số 11, Đường Lê Duẩn - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông;

- Điện thoại: 02613.543.140. Fax: 02613.544.560. Địa chỉ trang thông tin: stp.daknong.gov.vn;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm 60 công chức, viên chức và người lao động có trình độ đáp ứng cơ bản nhiệm vụ được giao, có cơ cấu tổ chức như sau:

+ Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Các tổ chức giúp việc cho Giám đốc Sở, gồm: Văn phòng Sở và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra; Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp).

 + Các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị, gồm: Đảng bộ Sở; Chi đoàn cơ sở, Công đoàn Sở, Chi hội Luật gia, Hội công chứng viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,  thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Sở được quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Quy chế làm việc

4. Thông tin người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Họ và tên: Trần Văn Diêu

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp

- Số điện thoại: 0914.144445

- Email: dieutv.ubnd@daknong.gov.vn

 


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website