Thông tin nganh (12.04.2024 13:30)

Thông báo danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp


Thực hiện quy trình xét tuyển viên chức, để cung cấp đầy đủ thông tin và việc ôn tập cho các ứng viên tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Hội đồng tuyển dụng (gọi tắt là Hội đồng) thông báo về danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2024, bao gồm:

I. Kiến thức chung về viên chức

1. Luật Viên chức năm 2010;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

3. Bộ luật lao động năm 2019;

4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

5. Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư;

9. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

II. Kiến thức chung về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc

 1. Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

3. Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

III. Kiến thức nghiệp vụ về trợ giúp pháp lý

1. Luật trợ giúp pháp lý năm 2017;

2. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

3. Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;

4. Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý;

5. Các văn bản khác có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

Vậy, Hội đồng tuyển dụng Thông báo nội dung như trên để các đơn vị, cá nhân, ứng viên dự tuyển được biết và ôn tập./.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website