Thông báo đấu giá (11.10.2023 09:24)

Thông báo đấu giá tài sản


1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: số 83 đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá.

2.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

2.1.1. Tài sản 01:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích 2.644,7m2.

+ Vị trí: đường Quốc lộ 14, thuộc địa giới hành chính xã Thuận hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

+ Ranh giới: được xác định theo Thửa đất số 01, mảnh trích đo số TĐ 21 -2017 do Trung tâm phát triển quỹ đất đo đạc, được Sở Tài Nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 29/12/2017

+ Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn

+ Thời hạn sử dụng: lâu dài

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Giá khởi điểm: 5.292.269.000 đồng (Năm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

- Tài sản trên đất: 01 nhà kho cấp IV diện tích: 246,4m2

+ Hình thức xử lý tài sản trên đất: Bán đấu giá tài sản trên đất kèm theo bán đấu giá quyền sử dụng đất

+ Giá khởi điểm: 252.746.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

- Tổng giá khởi điểm: 5.545.015.000 đồng (Năm tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu không trăm mười lăm nghìn đồng).

* Giá trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.1.2. Tài sản 02:

- Quyền sử dụng đất: thửa đất có diện tích 7.165,9 m2.

+ Vị trí: đường Quốc lộ 14, thuộc địa giới hành chính xã Thuận hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

+ Ranh giới: được xác định theo thửa đất số 01, mảnh trích đo số TĐ 25 -2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất đo đạc, được Sở Tài nguyên và môi trường ký duyệt ngày 09/01/2019.

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở nông thôn

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài                                    

- Giá khởi điểm: 11.005.381.000 đồng (Mười một tỷ không trăm lẻ năm triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

* Giá trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.1.3. Tài sản 03: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Quyền sử dụng đất: thửa đất có diện tích 8.318,1m2

+ Vị trí: Quốc lộ 28, đoạn từ hết đất nhà ông Trần Văn Nam đến giáp huyện Cư Jút, tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

(Thuộc thửa số 41, mảnh trích đo số 01-2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất biên tập lại ngày 16/11/2020 được Sở Tài nguyên và môi trường ký duyệt ngày 30/11/2020)..

+ Mục đích sử dụng: Đất Thương mại. Dịch vụ

+ Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

+ Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

+ Giá khởi điểm: 10.600đồng/m2/năm, tương ứng số tiền: 88.171.860 đồng/năm (Tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi mốt nghìn tám trăm sáu mươi đồng).

- Tài sản trên đất: 01 nhà làm việc (diện tích 189m2) ; 01 nhà ở (diện tích: 113,1m2); 01 nhà tắm và công trình phụ (diện tích 11,75m2); 01 nhà xe (diện tích 40,8 m2); 01 Sân phơi ( diện tích: 1.249,35m2); 01 giếng nước (đường kính 1,25m; độ sâu 8m); 10 cây gỗ sao.

+ Hình thức xử lý tài sản trên đất: Bán đấu giá tài sản trên đất kèm theo bán đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Giá khởi điểm: 697.296.000 đồng (Sáu trăm chín mươi bảy hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

    • Tổng giá khởi điểm: 785.467.860 đồng (Bảy trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi đồng).

* Giá trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2. Tổng giá khởi điểm (TS 01 + TS02 + TS 03): 17.335.863.860 đồng (Mười bảy tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi đồng).

Giá trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.3. Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tương ứng số tiền, cụ thể:

+ Tài sản 01 (thửa đất diện tích 2.644,7m2 tại xã Thuận Hạnh): 1.109.003.000 đồng (Một tỷ một trăm lẻ chín triệu không trăm lẻ ba nghìn đồng).

+ Tài sản 02 (thửa đất diện tích 7.165,9 m2 tại xã Thuận Hạnh): 2.201.076.200 đồng (Hai tỷ hai trăm lẻ một triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm đồng).

+ Tài sản 03 (thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr): 157.093.572 đồng (Một trăm năm mươi bảytriệu không trăm chín mươi ba nghìn năm trăm bảy hai đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 31/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 02/11/2023, nộp vào tài khoản số 1057109999 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đắk Nông. Đơn vị nhận tiền: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước thời hạn nêu trên).

2.4. Tiền bán hồ sơ:

+ Tài sản 01 (thửa đất diện tích 2.644,7m2 tại xã Thuận Hạnh): 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

+ Tài sản 02 (thửa đất diện tích 7.165,9 m2 tại xã Thuận Hạnh): 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

+ Tài sản 03 (thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr): 3.000.000 đồng/hồ sơ.

2.5. Bước giá: tối thiểu bằng 2% giá trị của tài sản đấu giá, cụ thể:

- Tài sản 01 (thửa đất diện tích 2.644,7m2 tại xã Thuận Hạnh): 111.000.000 đồng (Một trăm mười một triệu đồng).

- Tài sản 02 (thửa đất diện tích 7.165,9 m2 tại xã Thuận Hạnh): 222.000.000 đồng (hai trăm hai mươi hai triệu đồng)

- Tài sản 03 (thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr): 16.000.000 đồng (mười sáu triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian bán tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/10/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá (buổi công bố giá): vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2023.

- Địa điểm: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện tham gia đấu giá

- Thời gian đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/10/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký và nộp phiếu trả giá: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người được tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 và quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

- Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, điện thoại: 02618.568888 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đăk Nông, điện thoại: 02616.514.999.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website