Tiếp cận thông tin (15.06.2020 14:54)

Thông tin công khai


I. CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

1. Năm 2023

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Sở Tư pháp (92/BC-STP ngày 21/4/2023)

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị thuộc Sở Tư pháp (186/QĐ-STP)

2. Năm 2022

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tư pháp (Báo cáo số 36/BC-STP ngày 21/02/2023, Phụ lục)

 Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (108/QĐ-STP)

- Quyết định về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 (92b/QĐ-STP)

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tư pháp (171/BC-STP).

3. Năm 2021

- Dự toán năm 2021 (Quyết định)

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

- Bổ sung dự toán Quý I/2021 ( Quyết định, Phụ lục)

- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 (Quyết định, Phụ lục)

- Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 (Báo cáo, Phụ lục)

- Phân bổ kinh phí bổ sung dự toán năm 2021 (Quyết định)

- Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước từ tháng 5-7/2021 (Quyết định)

- Bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 (Quyết định)

- Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021.

- Quyết định công khai điều chỉnh dự toán NSNN từ tháng 8-9/2021

Quyết định công bố công khai quyết toán chi NSNN năm 2020

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

4. Năm 2020

- Điều chỉnh giảm dự toán NS năm 2020 (Quyết địnhphụ lục)

- Dự toán ngân sách năm 2020 ( Quyết địnhDự toán chi tiết)

- Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020.

- Báo cáo Quý I: 66A, 67A

- Báo cáo 6 tháng, Quý II: 157A, 158A, 158B, 159A

- Bổ sung dự toán: QĐ số 157/QĐ-STP, phụ lục.

- Báo cáo Quý III: BC số 248, phụ lục

5. Năm 2019

- Dự toán ngân sách năm 2019 (Quyết định Dự toán).

- Quyết toán ngân sách năm 2019 (file 1, file 2)

II. CÔNG KHAI THÔNG TIN THỐNG KÊ CỦA NGÀNH

1. Năm 2022.

III. DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

1. Văn bản quy phạm pháp luật

2. Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

3. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước

4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính.

5. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tư pháp

6. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu

7. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế hoạt động của Sở

8. Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 28/6/2018)


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website